divendres, 29 de setembre de 2017

Comunicat de Justícia i Pau de Catalunya davant l'atemptat contra l'autogovern i les llibertats - JiP Catalunya

Justícia i Pau de Catalunya, entitat cristiana que té per missió la defensa i promoció dels drets humans de les persones i els pobles, davant del moment que viu el nostre país, volem expressar:

1. La nostra extrema preocupació, rebuig i consternació per les diferents actuacions administratives, policials i penals que està duent a terme el Govern i altres institucions de l’Estat espanyol, que suposen una gravíssima ingerència en el dret a l’autogovern i en el funcionament de les institucions catalanes i que suposen un atemptat contra garanties democràtiques i drets i llibertats bàsics, com ara la llibertat ideològica, d’expressió i de participació política i secret de les comunicacions.

2. La nostra convicció que ens trobem davant d’un conflicte de naturalesa política i, per tant, només es podrà resoldre a través de canals i d’acords polítics i sense imposicions, sobre la base del diàleg serè i sincer sense condicions ni exclusions, la democràcia i els drets de les persones i dels pobles, entre ells el dret de Catalunya a la seva lliure determinació.

3. Ens reafirmem en la Declaració de Justícia i Pau en favor de la legitimitat i conveniència d'un referèndum d'autodeterminació política de Catalunya que vam fer públic el passat dia 11 de juliol. I subscrivim de nou les paraules expressades recentment pels bisbes catalans, que han afirmat que “convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional”. Com ells, “defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat”.

Barcelona, 20 de setembre de 2017
Justícia i Pau Catalunya

diumenge, 16 de juliol de 2017

Declaració de Justícia i Pau en favor de la legitimitat i conveniència d'un referèndum d'autodeterminació política de Catalunya - JiP de Catalunya


Davant de la complicada situació política que viu el nostre país, des de Justícia i Pau de Catalunya considerem necessari reiterar, un cop més, la nostra convicció que Catalunya és una nació amb plena consciència de la seva història i personalitat pròpia, que gaudeix dels drets que corresponen als pobles i nacions, incloent el dret a la seva lliure determinació, d'acord amb el que preveu el dret internacional i tal i com han estat descrits per la doctrina social de l'Església, que fem nostra. La seva existència com a nació i els seus drets són anteriors a la formació de l'Estat espanyol i no deriven ni van ser extingits per la Constitució espanyola de 1978, que els ha de respectar (i).
En els últims anys la ciutadania catalana, amb extraordinàries i repetides mobilitzacions pacífiques i amb acords reiterats de la majoria del seu Parlament, ha manifestat la seva aspiració majoritària de poder expressar-se formalment sobre l'estatus polític que escau al poble de Catalunya i, en particular, sobre la seva pertinença o no a l¡Estat espanyol, mitjançant la realització d'un referèndum.
Al nostre parer aquesta aspiració és profundament legítima i justa, fonamentada en els seus drets nacionals i en els principis democràtics. I creiem que, tal i com han dit recentment els bisbes catalans, “convé que les legítimes aspiracions del poble de Catalunya siguin escoltades”(ii). Per això, considerem necessari i urgent que les institucions polítiques catalanes i les de l'Estat espanyol acordin i estableixin els mecanismes necessaris per respondre de manera adequada a aquesta demanda ciutadana, de tal manera que es pugui conèixer objectivament i de forma fefaent, amb totes les garanties per les diferents opcions, la voluntat majoritària del poble de Catalunya sobre aquesta especifica qüestió, d'acord amb els estàndards internacionals.
Menysprear o rebutjar aquesta aspiració apel·lant a la legalitat vigent, oblida que la Llei es fonamenta en la democràcia i ha de servir als drets humans de les persones i dels pobles. Per tant, si hi ha voluntat política, la Llei es pot modificar o interpretar de forma diferent. Quan la Llei no es fonamenta en la democràcia, no és llei, sinó pura imposició.
Alhora, creiem profundament antidemocràtic que, sense oferir un mecanisme o una solució alternativa per resoldre aquest conflicte, que és de naturalesa política, les institucions de l'Estat pretenguin impedir, bloquejar i àdhuc criminalitzar els debats, la llibertat d'expressió i les decisions del Parlament de Catalunya, legítim representant del poble català, que cerquen, davant la manca d'alternatives estatals, desenvolupar d'alguna forma, sigui quin sigui el seu valor polític i jurídic, l'aspiració de la ciutadania de Catalunya d¡expressar la seva voluntat. Com també creiem profundament erroni i injust processar judicialment i sancionar els dirigents i representants democràtics catalans o pretendre suspendre o limitar les institucions d'autogovern. Aquestes mesures són una imposició unilateral que qüestiona la salut democràtica de l'Estat, dificulten extraordinàriament el diàleg i comprometen les possibilitats de resolució del conflicte.
En definitiva, al nostre parer el referèndum és la via democràtica de resolució d'aquest conflicte, que ha de permetre que la ciutadania catalana pugui expressar la seva voluntat. Aquest referèndum ha de tenir garanties similars a les dels anteriors referèndums realitzats a Catalunya en el període democràtic. Les institucions catalanes i les de l'Estat haurien de col·laborar lleialment per tal de recollir els anhels democràtics de la ciutadania de Catalunya i actuar en coherència amb els resultats obtinguts. En el cas que de forma reiterada el govern de l'Estat bloquegi la realització d'aquest referèndum és legítim que el Parlament de Catalunya pugui apel·lar als Tractats Internacionals.
Fem un crida urgent a tots els dirigents i institucions polítiques catalanes i espanyoles per tal que treballin en favor de la resolució democràtica i pacífica d'aquest conflicte a través del diàleg, la mediació i la negociació. Unint la nostra veu a la dels bisbes de Catalunya “encoratgem el camí del diàleg i l'entesa entre totes les parts interessades a fi d'assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat”.

Justícia i Pau de Catalunya
11 de juliol de 2017

dilluns, 1 de maig de 2017

1 de Maig 2017 - MOVIMENTS I COL·LECTIUS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS


Així com el manament de «no matar» posa un límit clar per assegurar el valor de la vida humana, avui hem de dir «no a una economia de l'exclusió i la desigualtat». Aquesta economia mata. (Evangeli Gaudium 53). Les condicions laborals que patim els treballadors i treballadores estan matant la nostra dignitat.
Cada vegada més estem perdent drets. La situació d’atur va baixant però la precarització creix exponencialment. Tenim un nombre insostenible de persones excloses a la nostra societat: persones refugiades i/o migrades, persones en privació de llibertat, persones amb diversitat funcional, persones que pateixen addiccions, persones en situació d’atur indefinit, treballadors i treballadores pobres, dones amb una forta desigualtat laboral i social, una pobresa amb rostre femení (especialment de mares amb fills i filles), joves amb dificultats laborals i amb futur incert,...... En coneixem. I en coneixem a moltes. Podem posar-los nom i rostre... No cal estendre’ns molt més.
Com a cristians i cristianes que formem part de les delegacions, moviments i col·lectius de la Pastoral Obrera de Catalunya sentim la crida que ens fan les generacions futures i la nostra casa comuna, que és tot el planeta. Aquesta crida ens porta a deixar de ser passius i insensibles davant de les qüestions que ens afecten a tots i totes, entre les quals hi ha el dret al treball, però no qualsevol treball, sinó un treball decent per a tothom. El Papa Francesc ho posa en relleu «El treball és una necessitat, sorgeix del sentit de la vida en aquesta terra, camí de maduració, de desenvolupament humà i de realització personal» (Laudato SI,128)
Una manera de generar els canvis necessaris és la nostra lluita. Calen propostes, petites o grans accions, que ens comprometin i impliquin per assolir la societat que volem, justa i solidaria. Per a construir-la és necessari el nostre compromís polític, econòmic, social, eclesial... 

És per això que creiem i proposem:

  ⃰ Cal lluitar per una Justícia Social. No volem tenir persones de segona categoria. Exigim als governs que facin les inversions necessàries en tots aquests col·lectius que viuen en la desigualtat d’oportunitats: joves, dones, persones migrades, persones excloses... .
  ⃰ Els governs han d’iniciar una autèntica lluita contra l'evasió d'impostos, paradisos fiscals, economia submergida i lleis injustes.
  ⃰ Cal lluitar per una Renda Garantida Ciutadana. No per emmascarar l'actual situació d’atur i precarietat, sinó com garantia de dignitat per a totes les persones.
  ⃰ Aquesta situació cal orientar-la cap al repartiment del treball per tal que totes les persones es puguin sentir realitzades fomentant la conciliació personal i laboral.
  ⃰ Les empreses s’han de planificar i organitzar prioritzant la dignitat dels treballadors i treballadores 
 ⃰ Les organitzacions obreres han de repensar el seu funcionament i la seva funció en aquesta nova configuració de la classe treballadora. Hi ha la necessitat de diàleg i lluita conjunta del sindicalisme i el cooperativisme.
  ⃰ Necessitem fomentar l’economia social. Cal afavorir l’emprenedoria social i ètica, estimulant fiscalment l’autoocupació.
  ⃰ Ens sumem a la innovació tecnològica sempre que es posi al servei de les persones. La productivitat ha d’estar al servei de les persones hem d’evitar convertir-nos en individus productors i consumidors d’un sistema.
  ⃰ Estem veient les conseqüències del canvi climàtic. Hem d'assolir les tres “R”: reduir, reciclar, reutilitzar. Ho hem de fer nosaltres i ho hem d'exigir als governs.

Volem construir una societat més justa intercanviant temps, serveis, compromisos,  esperances, cultura, somriures, converses, petons, abraçades... VIDA!

dijous, 20 d’abril de 2017

QUÈ ÉS L'ECOLOGIA INTEGRAL? - Xavier Merino i Serra, membre de Justícia i Pau

Cal anar més enllà de tenir cura de la natura

En un article anterior vaig parlar de l´ecologia integral, tema de l´Agenda Llatinoamericana 2017. Parlava sobretot de l´Agenda i ara voldria explicar breument què és l´ecologia integral.

L´ecologia ambientalista, la més estesa i practicada fins ara, és com un apagafocs que vol resoldre o minimitzar problemes localitzats, com evitar el pas d´una carretera per un espai natural concret, fer que una línia d´alta tensió es construeixi soter­rada, lluitar perquè un espai sigui declarat parc natural o espai natural protegit,... Fa poques setmanes diverses persones de les nostres comarques foren condemnades a penes de presó per accions contra la MAT. Aquest tipus d´ecologia no va a les causes dels problemes però continua sent necessària. Podríem dir-ne que és una actitud incompleta però que cal que no cessi.

L´ecologia integral és una actitud ecològica radical que vol lluitar per un canvi de les idees profundes que sostenen la civilització actual i configuren la nostra relació amb la natura, relació que ens ha portat a la situació actual que frega el desastre i ens pot portar a una catàstrofe. L´ecologia integral qüestiona tota una sèrie d´aspectes del nostre món: la importància absoluta que tenen els problemes econòmico-materials; la possibilitat d´un creixement sostingut i il·limitat; la creença que la tecnologia podrà resoldre tots els problemes; un sistema econòmic que no quantifica ni valora els costos ecològics; la gran ignorància sobre la complexitat de la vida, la sacralitat de la matèria i la força espiritual de l´univers.

Aquest paradigma, que té arrels filosòfiques i religioses, ha portat la humanitat a estar en guerra contra la natura, la biodiversitat, els boscos, els rius, els oceans, l´atmosfera.

L´actitud ecològica integral demana anar més enllà de tenir cura de la natura (no malversar, estalviar, reutilitzar, reciclar, calcular els costos ecològics). Cal redescobrir la natura i considerar-la el nostre àmbit de pertinença, el nostre nínxol biològic; veure-la com un camí de desenvolupament i com un camí espiritual; com a revelació major per a nosaltres. És una nova manera d´entendre no tan sols el cosmos, sinó de veure´ns nosaltres mateixos dintre del cosmos. És un nou paradigma, una visió nova holística, no antropocèntrica. És mirar-nos des del tot (natura) i no des de la part (ésser humà), I creure en la primacia del tot sobre la part. Els humans, necessitem la natura per subsistir. La natura, en canvi, pot subsistir sense la humanitat.
No n´hi ha prou de tenir cura del planeta per interès, per motius econòmics o perquè la humanitat està amenaçada i volem evitar la catàstrofe que, segons molts indicis, s´apropa. Si volem ser capaços de retornar a la nostra casa comuna, la natura, de la qual ens vam auto exiliar, cal que ens plantegem una reconversió radical dels nostres estils de vida, de la nostra mentalitat i, fins i tot, de la nostra espiritualitat.

Arribar a descobrir l´ecologia integral vol dir captar aquests motius més profunds, els que van a l´arrel, i descobrir l´ecologia com a camí integral de saviesa per a la realització personal, social i espiritual. Amb l'ecologia integral podrem viure en plenitud, harmònicament, en comunió amb tot el que existeix.
Per fer aquest escrit n´he utilitzat un de l´Agenda 2017 i n´he extret la informació. També disposem de l'encíclica Laudato Si, del Papa Francesc i de diverses publicacions que han anat sortint els darrers mesos. Tornaré a escriure sobre aquest tema.

DIARI DE GIRONA – 5 de març de 2017

dilluns, 3 d’abril de 2017

NO A LA PRESÈNCIA DE L’EXÈRCIT DE L’EXPOJOVE - Comunicat de Justícia i Pau de Girona


Des de Justícia i Pau de Girona ens oposem novament i fermament a la presència de l’exèrcit a la nova edició de l’Expojove que tindrà lloc a Girona del 5 al 7 d’abril d’enguany.

L’any passat ja ens vam manifestar públicament en contra de la presència de l’exèrcit a l’Expojove. I des de sempre com a Justícia i Pau hem participat a les campanyes compartides amb moltes altres entitats amb el lema: “Les armes no eduquen, les armes maten”. En tot cas, dèiem, seria una bona ocasió per mostrar, una vegada més, com la gran despesa militar fa que els pressupostos socials i educatius siguin retallats i migrats, molt per sota del necessari.

Aquest any socialment ens hem implicat en la sensibilització per l’acollida als refugiats. I com a entitat, a partir de debats i informes, hem posat de relleu que la mal anomenada crisi dels refugiats té el seu origen, de manera irrefutable, en la guerra i en el comerç d’armes. Un comerç d’armes que el govern espanyol i l’exèrcit que el representa, el fomenta i alimenta, essent el setè exportador més important del planeta. Proveint de manera directa o indirecta armes a les zones de conflicte.

Com a Justícia i Pau estem plenament compromesos amb la “Cultura de Pau” , en l’aprenentatge de la convivència des del reconeixement de la igualtat, la mediació, i el respecte dels drets humans. En canvi des de fa dos anys l’exèrcit espanyol està promovent, com ens recordava la Marina Subirats en un article recent, introduir en els centres educatius un currículum d’ ”educació per la pau i la seguretat”. De fet ja s’ha dut a terme en algunes comunitats autònomes com les de Madrid, Castella-La Manxa i Castella-Lleó. Així, doncs, l’objectiu de fons no és altre que reintroduir la mentalitat de la seguretat, la defensa, la confrontació violenta i la desconfiança amb el diferent. Just el contrari del que ens cal als centres educatius i a la nostra societat.

Hem participat de les diverses iniciatives per evitar la presència de l’exèrcit a l’Expojove i vam celebrar l’aprovació del Codi Ètic de la Fira de Girona a proposta del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Codi Ètic que en el que en l’apartat de les normes de conducta deixa clar que “ no es permetrà l’assistència d’expositors que vulnerin els valors i principis de la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i els drets humans. Per preservar aquests valors no s’autoritzarà la presència ni exhibició en els estands d’elements que atemptin contra la pau o els drets humans, ni tampoc la difusió, per qualsevol mitjà, d’elements bèl·lics”. Des del nostre criteri l’exèrcit no compleix de cap manera els principis que diu preservar el Codi Ètic aprovat per les nostres institucions municipals.

Però és que a més la moció de 14 de juliol de 2016 aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la desmilitarització de Catalunya , en el seu punt 5 insta al Govern a “ evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present en espais educatius i promocionals com el Saló de l’Ensenyament” i cita explícitament l’Expojove de Girona. Fet que converteix la presència de l’exèrcit a l’Expojove de Girona, en un acte d’incompliment a la voluntat expressada pels representants democràticament escollits pel poble de Catalunya.

Així doncs, per tots els motius expressats en aquest comunicat, Justícia i Pau de Girona considera més greu que mai la presència de l’exèrcit en l’edició de l’Expojove d’aquest any.

No volem els valors de l’exercit en l’educació dels nostres joves, no volem l’exèrcit a l’Expojove, ni camuflats de civils!! “ Si vols la pau, prepara la pau!!”

Girona, 30 de març de 2017

dijous, 23 de març de 2017

Un any des de l'acord UE-Turquia: Passes en mala direcció - Nota de premsa de Justícia i Pau

Càritas, CONFER, Justícia i Pau, i el Sector Social de la Companyia de Jesús denuncien que milers de persones romanen en uns llimbs jurídics, vivint en pèssimes condicions com a hostes temporals a Turquia i en camps a les illes gregues.
​El 18 de març de 2016 els membres del Consell Europeu (Caps d'Estat i de Govern) es van reunir amb el seu homòleg turc per signar una declaració en la qual van acordar mesures addicionals per “posar terme a la migració irregular des de Turquia a la UE”.


El 18 de març de 2016 els membres del Consell Europeu (Caps d'Estat i de Govern) es van reunir amb el seu homòleg turc per signar una declaració en la qual van acordar mesures addicionals per "posar terme a la migració irregular des de Turquia a la UE".

Es tracta d'un acord internacional, solament que disfressat sota el nom de declaració. Un acord internacional furtat al control democràtic del Parlament Europeu, que no ha estat objecte de ratificació ni està publicat en cap  Diari Oficial . A més, l'acord genera discriminació sobre la base de la nacionalitat, ja que només contempla el reassentament des de Turquia de persones sirianes. Per poder declarar la inadmissibilitat de les sol·licituds de protecció de les persones que arriben a les illes gregues, l'acord qualifica Turquia com a tercer país segur, tot i les evidències de la deteriorada qualitat democràtica del règim i la violació dels drets humans, tant dels ciutadans dissidents com de les persones migrants i refugiades.

Encara que les autoritats europees es feliciten pel bon funcionament de l'acord, el fet és que milers de persones romanen en uns llimbs jurídics, com a hostes temporals a Turquia i en camps a les illes gregues vivint en pèssimes condicions. L'acord respon a una estratègia política europea en plena expansió dirigida a tancar les nostres fronteres, considerant tercers països segurs a altres dels que procedeixen o pels quals transiten importants fluxos de migrants i refugiats. I a augmentar substancialment les expulsions des d'Europa, com es deriva del nou Pla d'Acció de la Comissió Europea sobre retorn que, amb un llenguatge confús permet fins i tot l'internament de menors. Un altre cas sagnant és l'acord amb l'Afganistan per a la readmissió de totes les persones afganeses que expulsi la Unió Europea encara que no és l'únic. Actualment hi ha negociacions similars de control migratori i readmissió a canvi de diverses contraprestacions per part de la UE amb Líbia, Etiòpia, Níger, Nigèria, Senegal, Mali i Tunísia.

Es tracta d'acords internacionals en els quals es proposa exclusivament el control dels fluxos migratoris i el tancament de les nostres fronteres fins i tot vulnerant les garanties mínimes de Drets Humans i Protecció Internacional, augmentant la pressió migratòria sobre països que no compleixen aquests estàndards ni tenen capacitat per garantir-los. La Unió Europea, lluny d'habilitar vies legals i segures, genera colls d'ampolla per als centenars de milers de persones que vénen fugint de la guerra, la persecució o per als que es veuen forçats a desplaçar-se per les conseqüències del deteriorament mediambiental o l'absència de oportunitats de vida als seus països.

És una solució a curt termini, que evidencia la seva ineficàcia i provoca violacions de drets humans de les que tots els governs són materialment responsables. Tampoc és una resposta al creixement del populisme o a la fallida del model Europeu,  ja que viola diversos acords internacionals i es deriva la responsabilitat a altres estats.

Per això exigim:

·         Que la Unió Europea assumeixi la seva responsabilitat com a actor internacional en coherència amb els seus valors constituents i amb la seva identitat, la qual cosa suposa promoure un paper actiu en la defensa dels drets humans i de la pau tant per part de la UE com dels Estats membre . Aquests principis han de regir totes les polítiques comunitàries.

·         Deixar d'externalitzar les responsabilitats europees de protecció en mans de tercers països pretesament segurs, sobre la base de proporcionar una "protecció suficient", si no garanteixen una "protecció efectiva", amb uns estàndards similars o superiors als del sistema europeu que es pretén reformar. Un any després sabem que els resultats s'expliquen en víctimes, en vides que havien d'haver estat protegides i que han estat truncades. Hi ha un incompliment del Dret Internacional per part de la UE i de cadascun dels seus estats membre.

·         Deixar de presentar l'acord UE-Turquia com a resultat d'una política de convertir en model d'altres acords similars. Ha estat un "acord" no democràtic, volàtil, que depèn de la "bona voluntat" de Turquia. La manera d'abordar la crisi de refugiats com a qüestió candent, mina els drets reconeguts a les persones migrants forçoses, no suposa la solució efectiva que la societat civil europea reclama.

·         Augmentar els fons de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) de la UE i dels Estats membre per promoure la pau, l'estabilitat i la prosperitat a les zones d'origen de les migracions forçades i alleujar la pressió que suporten els països d'origen, acollint persones desplaçades internes, i els països veïns, acollint persones refugiades.

·         Promoure l'Educació per a la Ciutadania Global com a part essencial de la política de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, i de les polítiques educatives, per tal promoure societats favorables a l'acollida i amb capacitat per a analitzar i interpretar les causes de les migracions forçades des d'una perspectiva de drets humans, així com per integrar la diversitat de forma positiva.

divendres, 3 de febrer de 2017

Guerres de frontera, amb Jordi Calvo Rufanges del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

"La indústria europea de seguretat fronterera està dominada per grans empreses d’armes, les quals han expandit o ampliat les seves branques de seguretat, així com una sèrie d’empreses de tecnologia i especialitzades en seguretat més petites.(...)
Les companyies israelites són les úniques no europees que reben fons de recerca (gràcies a un acord de 1996 entre Israel i la UE) i que també han participat en el reforç de les fronteres de Bulgària i Hongria, a més de difondre la seva experiència amb el mur de separació de Cisjordània i de la frontera de Gaza amb Egipte. L’empresa israeliana BTec Electronic Security Systems, seleccionada per Frontex per participar a l’abril de 2014 en el seu taller sobre ‘Sensors i plataformes de vigilància de fronteres’, feia gala a la seva sol·licitud de fons que les seves “tecnologies, solucions i productes estan instal·lats a la frontera israelopalestina”.

[Del resum executiu de l’informe Guerres de frontera – Els fabricants i venedors d’armes que es beneficien de la tragèdia dels refugiats a Europa]